x Treball en context x Experimentació x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp