x Treball en context x Material manipulable x Comunicació oral x Indagació i recerca