x Comunicació oral x Treball en context x Literatura x Raonament i argumentació