x Fonts primàries x Treball en context x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació