x Representacions i models x Raonament i argumentació x Experimentació