x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions