x Treball en context x Material manipulable x Experimentació x Comunicació oral x Indagació i recerca