x Treball en context x Material manipulable x Experimentació x Exercitació lingüística