x Treball en context x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Experimentació x Comunicació oral