x Treball en context x Experimentació x Comunicació oral x Raonament i argumentació