x Treball en context x Experimentació x Sortides i treball de camp