x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Projectes de centre x Comunicació oral x Raonament i argumentació