x Experimentació x Treball en context x Indagació i recerca x Raonament i argumentació