x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Material manipulable