x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Resolució de problemes