x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Experimentació x Indagació i recerca