x Comunicació oral x Treball en context x Indagació i recerca x Experimentació x Raonament i argumentació