x Comunicació oral x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Projectes de centre