x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Experimentació x Comunicació oral