x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Experimentació x Representacions i models