x Imatge, so i vídeo x Experimentació x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Representacions i models