x Imatge, so i vídeo x Experimentació x Representacions i models x Raonament i argumentació