x Projectes de centre x Raonament i argumentació x Comunicació oral