x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació