x Representacions i models x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions