x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions