x Treball en context x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Indagació i recerca