x Treball en context x Comunicació oral x Sortides i treball de camp