x Treball en context x Comunicació oral x Experimentació x Raonament i argumentació