x Treball en context x Indagació i recerca x Comunicació oral x Experimentació x Raonament i argumentació