x Treball en context x Material manipulable x Exercitació lingüística