x Treball en context x Maquetes i construccions x Experimentació x Sortides i treball de camp