x Treball en context x Raonament i argumentació x Fonts primàries