x Treball en context x Raonament i argumentació x Taules i gràfics