x Treball en context x Raonament i argumentació x Experimentació x Indagació i recerca