x Treball en context x Taules i gràfics x Raonament i argumentació