x Treball en context x Experimentació x Comunicació oral x Material manipulable x Indagació i recerca