x Treball en context x Experimentació x Indagació i recerca x Raonament i argumentació