x Treball en context x Experimentació x Material manipulable x Comunicació oral x Indagació i recerca