x Treball en context x Experimentació x Material manipulable x Indagació i recerca