x Treball en context x Experimentació x Material manipulable x Exercitació lingüística