x Treball en context x Experimentació x Raonament i argumentació x Comunicació oral