x Treball en context x Experimentació x Taules i gràfics x Representacions i models x Maquetes i construccions