x Gestió d'informació x Projectes de centre x Comunicació oral x Raonament i argumentació