x Experimentació x Comunicació oral x Representacions i models x Raonament i argumentació