x Experimentació x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació x Projectes de centre