x Experimentació x Exercitació lingüística x Eines TIC x Raonament i argumentació x Projectes de centre