x ODS x Comunicació oral x Raonament i argumentació