x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Indagació i recerca