x Literatura x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística